Gebruikersvoorwaarden

De 'Leefbaarheid Innovatie Challenge' wordt gefaciliteerd door StartHubs. Op het gebruik van de website, het aanmaken en gebruiken van een account en het deelnemen aan de challenge zijn de gebruikersvoorwaarden en privacy statement van StartHubs van toepassing. 

Gebruikersvoorwaarden StartHubs
Dit zijn de gebruikersvoorwaarden van StartHubs, een handelsnaam van Incredible Crowds B.V. KvK nummer: 30220043, gevestigd te Utrecht, Europalaan 100, 3526KS, BTW nummer NL 8172.41.413.B.01. 

1. Definities 
Account: de pagina van een Deelnemer op de Websites van StartHubs waar een Deelnemer zijn/haar profiel kan aanpassen en waarmee hij/zij kan deelnemen aan Challenges. Ook om Challenges te kunnen volgen en updates te ontvangen, dient men een Account aan te maken. 

Challenge: een door StartHubs in opdracht van een of meerdere Organisatie(s) opgestelde wedstrijd die is geplaatst op de Websites, waarin een Deelnemer uitgedaagd wordt om een Pitch in te sturen (te uploaden). Een Deelnemer kan hiermee kans maken op prijzen (zoals prijzengeld, deelname aan een bijeenkomst, pilotproject, opdracht, subsidie, en/of investering).  

Deelnemer: een natuurlijk- of (vertegenwoordiger van een) rechtspersoon die een Account heeft aangemaakt op de Websites met als doel Challenges te volgen en/of deel te kunnen nemen aan één of meerdere Challenges. 

Pitch: door de Deelnemer via de Websites geüpload (Pitch)document (met daarin de in de betreffende challenge-briefing genoemde verplichte onderdelen) naar aanleiding van een bepaalde Challenge. 

StartHubs: een online platform waar Organisaties Innovation Challenges kunnen uitschrijven, waar Deelnemers op kunnen reageren door hun Pitch te uploaden via de Websites. StartHubs fungeert hierbij slechts als faciliterende partij. 

Organisatie: bedrijf/organisatie die StartHubs opdracht heeft gegeven tot het uitschrijven van een Challenge. De Organisatie bepaalt na de deadline welke Deelnemer(s) de Challenge heeft (hebben) gewonnen en/of met welke Deelnemer(s) vervolgafspraken worden gemaakt.  

Websites: de websites van StartHubs: waaronder in ieder geval www.StartHubs.co en voorts alle andere websites die StartHubs faciliteert door middel van het laten inloggen van Deelnemers met zijn/haar StartHubs Account en het voorts mogelijk maken om deel te nemen aan (een) Challenge(s) met een StartHubs account op de betreffende websites.


2. Toepasselijkheid 
2.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemers aan Challenges van StartHubs. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Men is Deelnemer als men een Account heeft aangemaakt. Door het aanmaken van een Account op de Websites, gaat men als gebruiker akkoord met deze gebruikersvoorwaarden en bij deelname aan een of meerdere Challenges, de bijbehorende informatie (waaronder briefings, privacy voorwaarden). StartHubs heeft het recht om deze gebruikersvoorwaarden op elk moment aan te passen. Men wordt hiervan op de hoogte gebracht. 


3. Werkwijze StartHubs 
3.1 StartHubs biedt een online platform voor Organisaties (opdrachtgevers) waar zij een Challenge kunnen uitschrijven. Deelnemers kunnen hierop reageren door hun Pitch(document) te uploaden en Deelnemers kunnen hiermee kans maken op onder andere: prijzengeld, deelname aan een bijeenkomst, pilotproject, opdracht, subsidie, en/of investering. 

3.2 Het gaat bij het gestelde in artikel 3.1 expliciet om ‘de kans op’. StartHubs biedt Deelnemers geen garantie dat zij ook daadwerkelijk prijzengeld, deelname aan een bijeenkomst, pilotproject, opdracht, subsidie, en/of investering krijgen toegewezen, tenzij expliciet anders vermeld in de briefing en/of bijgevoegde challenge voorwaarden. 

3.3 StartHubs behoudt te allen tijde het recht Deelnemers te weigeren, een Challenge te wijzigen of te annuleren en/of een Deelnemer toegang tot de Websites te ontzeggen. 


4. Challenges 
4.1 StartHubs brengt een Challenge onder andere onder de aandacht door het versturen van e-mails, promotie en door plaatsing van informatie op haar Websites. Deelnemers die mee willen doen aan een bepaalde Challenge, dienen voor de deadline hun Pitch(document) te uploaden. Het Pitch(document) moet voldoen aan de in deze voorwaarden of in andere van toepassing zijnde documenten gestelde eisen. Pitch(documenten), ontvangen na de deadline, worden niet in behandeling genomen. 

4.2 Het is niet mogelijk om met StartHubs en/of de Organisatie en/of een bepaalde jury te corresponderen over de uitslag en/of de beoordeling van een Challenge. 

4.3 StartHubs kan nadere informatie (briefings) verstrekken over de betreffende Challenge. Deze informatie, inclusief bijkomende voorwaarden, dient door de Deelnemer goed te worden doorgenomen en te allen tijde te worden nageleefd. 

4.4 StartHubs en de Organisaties nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het plaatsen van Challenges van de Organisaties op de websites van StartHubs doch zijn niet aansprakelijk voor typefouten of eventuele (andere) onjuistheden.


5. Pitch(document) uploaden bij een Challenge
5.1 Deelnemers dienen voor deelname aan een challenge hun Pitch(document) te uploaden via de Websites, op de Challenge pagina van de betreffende Organisatie, die dit (Pitch document) vervolgens online en kan downloaden kan bekijken. 


6. Verboden informatie 
6.1 In dit artikel is een niet-uitputtende lijst opgenomen met informatie die Deelnemers niet mogen opnemen c.q. vermelden in of bij hun Pitch(document). Deelnemer staat ervoor in dat zijn/haar Pitch(document) niet de volgende informatie bevat: 
- informatie die discriminerend is of anderszins kwetsend genoemd mag worden; 
- informatie die in strijd is met de goede zeden; 
- informatie waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld; 
- informatie die in strijd is met enige wet of regelgeving. 


7. Aansprakelijkheid StartHubs 
7.1 StartHubs is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Challenges en de briefings, de beoordeling van de concepten, de uitslag alsmede het vervolg op de uitslag en de inhoud van de Pitches. 

7.2 StartHubs is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, het gebruik van de Websites en het deelnemen aan Challenges en/of enige aanverwante dienstverlening van StartHubs. 

7.3 Voor zover enige aansprakelijkheid op StartHubs rust, is de aansprakelijkheid beperkt tot het aan Deelnemer, voor zover er sprake is van een uitgekeerde geldprijs, betaalde netto prijzengeld (exclusief BTW) met een maximum van € 1.000,-, voor de dienst(en) waaruit de aansprakelijkheid van StartHubs voortvloeit. 

7.4 StartHubs is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Hiernaast is StartHubs niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van Deelnemers en derden, waaronder begrepen de bestanden, gegevens e.d. die zij op de Websites van StartHubs ter beschikking stellen. StartHubs geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens, informatie en/of materialen die door Deelnemers en derden ter beschikking worden gesteld. 

7.5 Voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds vereist dat de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij StartHubs is gemeld. 

7.6 Deelnemer vrijwaart StartHubs van eventuele aanspraken van derden in verband met schade als gevolg van een gebrek/fout in het Pitch(document) (inhoud/vorm), gebruik van bepaalde materialen zonder toestemming van derden en alle overige aanspraken van derden betreffende de inhoud en de vorm van de Pitch. 


8. Overig 
8.1 Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
8.2 Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Midden-Nederland.