Privacy Statement

De 'Leefbaarheid Innovatie Challenge' wordt gefaciliteerd door StartHubs. Op het gebruik van de website, het aanmaken en gebruiken van een account en het deelnemen aan de challenge zijn de privacy statement en gebruikersvoorwaarden van StartHubs van toepassing. 

Privacy Statement
StartHubs is een online platform. StartHubs is een handelsnaam van Incredible Crowds B.V.
Dit privacy statement is van toepassing op:
  • Bezoekers van de website www.fietspadvandetoekomst.nl;
  • Bezoekers van de websites van StartHubs;
  • Ontvangers van nieuwsberichten en e-mails van StartHubs;
  • Deelnemers (accounthouders);
  • Potentiële Deelnemers.
Algemeen
StartHubs respecteert de privacy van Deelnemers. StartHubs erkent de behoefte van een goede controle over persoonsgegevens die via StartHubs bekend zijn. Persoonsgegevens van Deelnemers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd conform de geldende wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming: “AVG”). Met ‘persoonsgegevens’ wordt in dit privacy statement bedoeld: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Andere begrippen in dit privacy statement die beginnen met een hoofdletter verwijzen naar begrippen die zijn omschreven in de Gebruikersvoorwaarden van StartHubs. 

Gebruik van persoonsgegevens
Om deel te kunnen nemen aan Challenges op StartHubs, dient men een gratis StartHubs Account aan te maken. Dit kan op de website www.StartHubs.co of op een van de andere websites die StartHubs ondersteund en waar ingelogd kan worden met een StartHubs account. 

Wanneer men een dergelijk Account aanmaakt, dient men bepaalde informatie in te vullen. Niet alle gegevens dient men verplicht te verstrekken, alleen naam en achternaam en e-mailadres bij het aanmaken van een account. 

Bij deelname aan Challenges dient men gegevens zoals telefoonnummer en bedrijfsgegevens te verstrekken. Mocht men gegevens willen wijzigen, dan kan dat uiteraard via zijn/haar eigen Account. 

StartHubs slaat de persoonsgegevens op in verband met het beheer van het Account van Deelnemer. Daarnaast worden de persoonsgegevens gebruikt voor de uitvoering en het verloop van de Challenges en voor interne bedrijfsvoering. 

StartHubs kan de gegevens gebruiken om met de Deelnemer te communiceren over (nieuwe) Challenges en om informatie toe te sturen omtrent de diensten en werkwijzen van StartHubs. 
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Ook kan StartHubs persoonsgegevens gebruiken voor het nakomen van wettelijke verplichtingen en het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel indien StartHubs gerechtvaardigde belangen heeft om uw persoonsgegevens te verwerken. 
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 

Persoonsgegevens verstrekken aan derden
Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden is alleen toegestaan als:
●    dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en/of
●    er een gerechtvaardigd of vitaal belang voor een dergelijke verstrekking bestaat en/of
●    de Deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven en/of
●    er een wettelijke verplichting tot verstrekking geldt en/of
●    er een contractuele verplichting tot verstrekking geldt en/of
●    er een publieke verplichting (publieke taak) tot verstrekking bestaat.

Bij deelname aan een Challenge zijn de bedrijfs- en persoonsgegevens zichtbaar voor de opdrachtgever (Organisatie). Deelnemer geeft door deelname aan een Challenge toestemming aan de Organisatie om zijn bedrijfs- en persoonsgegevens op te slaan en te gebruiken met als doel het verkennen van een mogelijke samenwerking in de vorm van een bijeenkomst, uitreiking, pilot, project, opdracht, subsidie en/of investering. 

StartHubs zal de persoonsgegevens niet verkopen of anderszins verstrekken aan partijen die deze willen gebruiken voor spamdoeleinden (derden). Bij deelname aan een Challenge gaat Deelnemer expliciet akkoord met het verstrekken en de verwerking van zijn persoonsgegevens als hiervoor bedoeld.

Berichtgeving
Nadat men als Deelnemer een Account heeft aangemaakt, wordt men d.m.v. nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van nieuwe Challenges en deadlines van lopende Challenges - indien hiervoor akkoord is gegeven bij het aanmaken van Account. 
Uiteraard zal StartHubs Deelnemers niet lastigvallen met spam. StartHubs is niet verantwoordelijk wanneer deze nieuwsbrieven niet (goed) aankomen en/of in eventuele spammappen terecht komen. 

Daarnaast hebben Organisaties de mogelijkheid om Deelnemers extra te informeren via StartHubs d.m.v. het versturen van ‘updates’ en ‘persoonlijke berichten’ m.b.t. hun Challenge(s) of het vervolg op hun Challenge(s). ‘Updates’ of ‘persoonlijke berichten’ kunnen belangrijke informatie bevatten m.b.t. een lopende Challenge of juist over het vervolg van een 
Challenge, zoals een prijsuitreiking of brainstormsessie. 

Men kan zich te allen tijde via zijn/haar Account afmelden voor nieuwsbrieven en updates. Overige communicatie bestaat uit ontvangstbevestigingen van inzendingen, bekendmakingen van uitslagen van Challenges, uitnodigingen voor een finale en/of een ander vervolg op de Challenge. Als Deelnemer is men niet verplicht om op de uitnodigingen in te gaan. 

Derden
Het kan voorkomen dat men als Deelnemer gebruik maakt van een dienst of een actie van een Opdrachtgever, partner of adverteerder van StartHubs. Als men gebruik maakt van een dienst of een actie van een opdrachtgever, partner of adverteerder van StartHubs, gelden op dat moment de privacyregels van de desbetreffende partij. StartHubs heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Er kan in dergelijke situaties een ander privacy statement van toepassing zijn. 

Dit privacy statement van StartHubs heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van StartHubs zijn verkregen. StartHubs accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden. 

StartHubs kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (“verwerkers”) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt. Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die software bieden en/of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker in de zin van de AVG.

Cookies en Google analytics
StartHubs maakt gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van de Deelnemer. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de voorkeuren die men heeft ingesteld voor een bepaalde dienst vast te leggen. Daarnaast worden Cookies gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. Cookies kunnen zijn/haar computer of de bestanden op de computer niet beschadigen. Als men geen cookies wil accepteren dan kan men dit aangeven in zijn/haar browser. Het kan gebeuren dat sommige onderdelen van de website zonder cookies niet goed werken. 
 
De Cookies & het doel                

 

Facebook
Om ervoor te zorgen dat u informatie van ons kunt delen met anderen via Facebook, en analyse van het website gebruik n.a.v. advertenties van Facebook.
Twitter
Om ervoor te zorgen dat u informatie van ons kunt delen met anderen via Twitter.
LinkedIn
Om ervoor te zorgen dat u informatie van ons kunt delen met anderen via LinkedIn.
Google Analytics 
Google Analytics gebruiken we om de website te analyseren en te verbeteren
Google tag manager
Google tag manager gebruiken we om inzicht te krijgen in hoe de site gebruikt wordt. Dit gebruiken we ter verbetering van onze website

 

         

StartHubs maakt gebruik van Google Analytics waardoor cookies worden verwerkt. StartHubs heeft ter zake met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en de gegevens worden anoniem verwerkt. Hiernaast is ‘gegevens delen’ uitgeschakeld en er wordt niet gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.
 
Bescherming van persoonlijke informatie
StartHubs neemt passende maatregelen om de (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze gegevens worden in een lokale beveiligde database versleuteld opgeslagen. 

Kennisneming, wijziging en verwijdering van gegevens van Deelnemers
StartHubs bewaart de persoonsgegevens van Deelnemers niet langer dan noodzakelijk is voor het betreffende doel, zoals omschreven onder ‘Gebruik van gegevens’. StartHubs tracht jaarlijks een update uit te voeren, waarbij gegevens die niet meer nodig zijn verwijderd worden. Hiermee handelt StartHubs in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen.

Men kan de eigen (persoons)gegevens altijd bekijken wanneer men zelf wil en indien nodig wijzigen of verwijderen in zijn/haar Account. Als men wil weten welke gegevens StartHubs over hem/haar heeft vastgelegd of als men gegevens wil wijzigen die men niet via zijn/haar Account kan veranderen, dan kan men StartHubs bereiken door een e-mail te sturen aan info@StartHubs.co. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te laten dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@starthubs.co.

Klachten en vragen
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Wij streven naar het vinden van een gezamenlijke oplossing. Komen wij er samen toch niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de overheidsrechter of bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens.

StartHubs behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Aangepaste versies van dit Privacy Statement zullen op de website worden gepubliceerd.